ผลการดำเนินงานสนองงาน ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนสนองงานใต้ร่มพระบารมี 2566
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จากเยื่อลำต้นข้าวโพด เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก
การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค
การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ
น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์ บนพื้นที่สูง
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ 4
มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1 : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1 พันธุ์คัดเลือกใหม่
บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
...