ประชาสัมพันธ์


...
ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการสร้างรายได้บนพื้นที่สูง รวมไม่เกิน 850,000 บาท การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมไม่เกิน 400,000 บาท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพเพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี รวมไม่เกิน 350,000 บาท ส่งเสริมการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนพื้นที่สูง รวมไม่เกิน 100,000 บาท บริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้งานใต้ร่มพระบารมี รวมไม่เกิน 350,000 บาท

01 Nov 2022

ประกาศผล